سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محسن شیرپور – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس آباد مغان، گروه مدیریت، پارس آباد مغان، ایران

چکیده:
در این پژوهش تلاش شده است تا توانایی اصول تفکر ناب در بهبود کیفیت خدمات رسانی سازمان بررسی شود برای این منظور سه فرضیه مطرح شده است که عبارتند از : ۱٫ بین شاخص های نظام تفکر ناب و کیفیت خدمات رابطه مثبت وجود دارد. ۲٫ بین شاخص های نظام تفکر ناب و رضایت مندی مشتریان ر ابطه مثبت وجود دارد. ۳٫ بین شاخص های نظام تفکر ناب و عملکرد مدیران رابطه مثبت وجود دارد. روش کار در این تحقیق از نوع همبستگی می باشد که میزان پایایی هر متغیر با استفاده از الفا کرونباخ سنجیده شده است. نتایج آزمون تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه مثبت وجود دارد. یعنی در صورت بکارگیری اصول مدیریت ناب در سازمان سبب افزایش کیفیت خدمات، رضایتمندی مشتری و عملکرد بهتر مدیران می گردد.