سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر مولایی – مدیر امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل مدرس دانشگاه آزاد اس

چکیده:

افـزایش بهره وری با تکیه بر استانداردهای ایزو از دهه های پا یانی قرن بیستم مورد استقبال مدیران قرار گرفـت . پرسشـی کـه اکـنون پـس از دو دهه اجرای نسخه های مختلف استاندارد ایزو مطرح میگردد، آن اســت کــه چــرا برخــی شــرکتها از جملــه جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه درایــن تحقــیق ، تــنها بــه پیاده سازی و استقرار ایزو اکتفا نموده اند و پس از مدتی به رویه ها و شیوه های گذشته باز گشته اند . جامعـه آمـار ی مـورد مطالعـه در اواخر ۱۳۷۸ با تشکیل کمیته راهبری فعالیت خود را آغاز نمود بدنبالتهـیه نظامـنامه کیفیـت و دسـتورالعمل هـای اجرائـی ، روشـهای مذکور از اواسط سال ۱۳۷۹ به تدریج در سـطح شـرکت به اجرا درآمد . ممیزین شرکت RWTUV در مرداد ماه سال ۱۳۷۹ پیش ممیزی از سیستم مذکور را بعمل آورده و پس از اخذ گواهینامه به ترتیب در آبانماه سال ۸۰ و آبانماه سال ۸۱ دوبار تمدید گـردیده و از زمـان آخریـن ممـیزی ( آبانمـاه ۱۸ ) عم ـلاً سیسـتم مدیریـت تضمین کیفیت در این شرکت تعطـیل شـده اسـت . در ایـن تحقـیق از کلیه کارمندان و مدیران جامعه آماری خواسته شده است که علل عـدم پـایداری سیستم را بیان نمایند . پس از انجام تحقیق علل عمده عدم پایداری سیستم مدیریت تضمین کیفیت در جامعه اماری بشرح ذیل تعین شده اند . عدم اعتقاد و پشتیبانی مدیران ارشد ، آموزش و فرهنگ سازی ناکافی و اینکه هدف از استقرار مدیریت تضـمین کیفیـت تـنها اخذ گواهینامه بوده و ارتقاء کیفیت و رضایت مشتریان ملاک نبوده است . و عوامل دیگـری کـه باعـث عـدم پـایداری سیسـتم بـوده و بنظر می رسد عوامل قبلی نیز متاثر از این عوامل باشند . عبارتند از اینکه خدمات شرکت انحصاری بوده و رضایت مشتریان برای شرکت مهم نبوده است . همچنیـن در ایـن تحقـیق ، تاثـیر عوامـل زیر در عدم پایداری سیستم مدیریت تضمین کیفیت در جامعه آمـاری ثابت نشد . هزینه زیاد بهبود سیستم مدیریت کیفیت ، مقاومت کارکنان ، کاهش ارزش گواهینامهدر سـطح کشـور ، و ایـنکه مسـتندات زیـاد و پیچـیده اجـرای سیسـتم را مشـکل می کند و اجرای سیستم سرعت فعالیت را کند کرده و اتخاذ تصمیمات را دچار مشکل می کند .