سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عاطفه پوراسدالهی – کارشناس ارشد زراعت دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد غلامی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی. دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در مراحل مختلف رشدونمو بر برخی از شاخص های رشد در گندم آزمایش مزرعه ای به صورت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این بررسی مراحل مختلف رشدونمو گندم شامل مراحل به ساقه رفتن، گلدهی و پر شدن دانه و رژیم های مختلف آبیاری شامل آبیاری در ظرفیت زراعی، ۷۵ % ظرفیت زراعی، ۵۰ % ظرفیت زراعی و ۲۵% ظرفیت زراعی به ترتیب به عنوان عوامل اصلی و فرعی در نظر گرفته شدند . با اعمال تنش خشکی در مراحل مختلف رشدونمو وزن خشک بوته نیز به طور معنی دار تحت تاثیر قرار گرفت . بر اساس نتایج حاصله ، بیشترین و کمترین وزن خشک بوته مربوط به اعمال رژیم های م ختلف آبیاری به ترتیب در مراحل ساقه رفتن و پر شدن دانه بود . با افزایش شدت تنش خشکی وزن خشک بوته نیز به طور معنی دار کاهش یافت. بیشترین وزن خشک بوته مربوط به رژیم آبیاری در ظرفیت زراعی و کمترین وزن خشک به دست آمده مربوط به آبیاری در ۲۵ % ظرفیت زراعی بود .نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که با افزایش شدت تنش ، شاخص سطح برگ کاهش یافت به طوریکه از ۶/۱ در آبیاری در ظرفیت زراعی به ۴/۷ در آبیاری در ۲۵ % ظرفیت زراعی کاهش پیدا کرد.کمترین و بیشترین مقدار سرعت ماده سازی خالص در اواخر فصل رشد بترتیب مربوط به مرحله پر شدن دانه و ساقه رفتن بود.نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی مقادیر مربوط به NAR به میزان بیشتری کاهش یافت.