سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ریحانه بهرامیان – بخش فیزیک، گروه علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
محمدحسین مجلس آرا – آزمایشگاه فوتونیک، دانشگاه تربیت معلم، تهران
محمدرضا ابوالحسنی – بخش فیزیک، گروه علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

در این مقاله ویژگیهای اپتیکی غیرخطی کریستال مایع نماتیک ۶CHBT در دو حالت خالص و آلاییده با رنگدانه Sudan Black B تحت اعمال ولتاژهای خارجی و با استفاده از روش روبش -zبررسی شده که در آن از لیزر پیوسته He:Ne استفاده شده است .ابتدا ضریب شکست غیرخطی (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) و ضریب جذب غیرخطی و آستانه محدود کنندگی اندازه گیری شده و سپس اثر ولتاژ خارجی اعمالی بر نقشه ای پراش در ناحیه دور کریستالهای مایع ۶CHBT و w1680 با رنگدانه هایSudan Black B و Sudan III و Sudan IV در طول موج هایnm 632/8و ۵۳۲nm بررسی شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهد که با افزایش ولتاژ اعمالی، ضریب شکست غیرخطی n2 و ضریب جذب غیرخطی β افزایش می یابند.