سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داریوش سالاری – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی – گروه شیمی کاربردی
علیقلی نیائی – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی – گروه شیمی کاربردی
علی عبادی – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی – گروه شیمی کاربردی
احد چمانده – تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی – گروه شیمی کاربردی

چکیده:

تاثیر افزایش تری فنیل فسفین اکسید (TPPO) در سرعت تشکیل کک روی صفحاتی از فلزات با جنسهای مختلف در فرآیند شکست حرارتی نفتا، در یک راکتور مخلوط کننده آزمایشگاهی، در فشار اتمسفری و دمای ٨٦٠°C بررسی شده است . هنگام استفاده از صفحات از جنسهای استنلس – استیل ٣٠٤ و آهن، منحنی تغییرات سرعت تشکیل کک در مقابل غلظت بازدارنده دارای یک نقطه بهینه است . در غلظتهای کمتر از نقطه بهینه به علت تشکیل کمپلکس فسفر – فلز و در نتیجه کاهش یافتن فعالیت کاتالیزی سطح، سرعت تشکیل کک کاهش می یابد ولی در غلظتهای بالاتر از این نقطه، سرعت نفوذ کربن به درون مرز دانه ها افزایش یافته و این پدیده سبب افزایش سرعت تشکیل کک می شود . هنگام استفاده از استنلس استیل٣٠٤ پوشیده شده با کروم و نیکل به روش ترسیب شیمیایی بخار (CVD) ، در تمامی غلظتها به علت تسریع زیاد فرآیند نفوذ به درون مرز دانه ها نسبت به فرآیند غیر فعال سازی توسط TPPO ، سرعت تشکیل کک افزایش می یابد .