سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
یاسر شریفی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تحقیقات نشان می دهد، تعبیه فولاد فشاری فاکتور مهمی در افزایش بار نهایی می باشد، لذا در این تحقیق تعداد ۳ عدد تیر بتن مسلح با بتن مقاومت زیاد با فولاد طولی کششی ثابت مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفتند. جهت مقایسه تاثیر افزایش فولاد فشاری در بار نهایی و شرایط سرویس، میزان فولاد فشاری از مقدار صفر تا مقداری برابر با P متغیر منظور گردید. جهت اندازه گیری کرنش، کرنش سنج های الکتریکی جهت قرائت کرنش فولاد کششی و فشاری روی آرماتورهای طولی نصب گردید و همچنین جهت قرائت کرنش بتن از کرنش سنج های مکانیکی در ارتفاع مقطع استفاده گردید. جهت قرائت خیز از خیز سنج های الکتریکی و مکانیکی در مقاطع مختلف در طول تیر استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از بارگذاری تیرها و قرائت های صورت گرفته ( کرنش در فولادها، خیز، عرض ترک) جداول مربوطه استخراج گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل با نتایج تئوری مربوطه به بتن های با مقاومت زیاد مورد مقایسه قرار گرفته و در این مقاله گزارش شده است.