سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر
یاسر شریفی – دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو هیئت علمی

چکیده:

با توجه به رابطه مستقیم میزان جذب انرژی و شکل پذییر و از آنجا که شکل پذیری یک پارامتر مهم در طراحی سازه ها در نواحی زلزله خیز است و با توجه به اینکه اطلاعات محدودی در زمینه سازه های ساخته شده در بتن خود متراکم موجود است، لذا در این تحقیق سه عدد تیر با فولاد فشاری ثابت و فولاد کششی متغیر ساخته و کرنش سنج های الکتریکی جهت قرادت کرنش میلگردهای کششی و فشاری روی سطح آنها در مقاطع مختلف در طول تیر نصب گردید، جهت قرائت کرنش فشاری بتن از کرنش سنج های مکانیکی در ارتفاع تیر درمقاطع مورد بحث، استفاده شده است. ضمناجهت قرائت خیز در مقاطع مختلف خیز سنج های الکتریکی در طول تیر نصب گردید. نتایج حاصله بعد از هر بار گذاری قرائت گردید و با استفاده از این نتایج نمودارهای مربوطه استخراج شده و میزان جذب انرژی و شکل پذیری انرژی تیرها مورد بررسی قرار گرفتند.