سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بو¬علی¬سینا
منصور غلامی – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا
محمود اثنی عشری – استاد¬یار گروه باغبانی دانشگاه بو¬علی¬سینا
علیرضا حسین پور – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه بوعلی¬سینا

چکیده:

کلر و سدیم از عوامل شوری در اکثر خاک¬های شور ایران می¬باشند. از طرف دیگر کلر از عناصر ضروری در گیاه بوده و به عنوان یک عنصر ضد عفونی کننده نیز محسوب می¬شود. کودهای حاوی کلر اغلب بصورت آمونیم کلرید به عنوان منبع نیتروژنی، و دیگری به صورت کلرید پتاسیم به عنوان منبع پتاسیم مصرف می¬شوند و ضمناً تاثیر منفی روی رشد عوامل بیماری¬زا هم دارند. لذا اضافه کردن آنها به آب آبیاری و محلول¬های غذاییبه شرط نداشتن آثار منفی در گیاه ضروری به نظر می¬رسد.در این تحقیق تاثیر یون کلر بر روی رشدبوته‌ها، عملکرد میوه و محتوای کلروفیل برگی و برخی شاخص¬های کیفی توت¬فرنگی مورد بررسی قرار گرفت، سه نوع محلول‌ غذایی مختلفبا استفاده از محلولپایه هوگلند و آرنون (۱۹۵۰) به عنوان تیمارهای آزمایشی ساخته شد. تیمار اول حاوی محلول غذایی هوگلند به عنوان شاهد، تیمار دوم کلرید پتاسیم به جای نیترات پتاسیم بود و منبع ازته آن با نیترات آمونیم جایگزین گردید، درتیمار سوم، محلول غذایی تیمار دوم به همراه ۱/۵ میلی مول بر لیتر کلرید منیزیم مورد استفاده قرارگرفت. عملکرد بوته‌ها در محلول دوم که حاوی کلرید پتاسیم به همراه نیترات آمونیم و کلرید منیزیم بود بیشتر از سایرین گردید. اندازه میوهو محتوای کلروفیل برگی با تغییر نوعنمک ها در محلول ها اختلاف معنی داری نداشت. با وجود این، استفاده از غلظت ۱/۵ میلی‌مول بر لیتر کلرید منیزیم در محلول ۳باعث افزایش ارتفاع بوته‌ها و افزایش عملکرد در گیاه شد.نتایج این تحقیق نشان میدهد ، اضافه کردن یون کلریددر سیستم تغذیه¬ای گیاه توت¬فرنگی هیچ تاثیر منفی روی میزان کلروفیل و کیفیت میوه ندارد.