سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاملیا جزایری – دانشگاه تهران‐دانشکده فنی
علی محمد هادیان – دانشگاه تهران‐دانشکده فنی

چکیده:

از قابلیت فداشوندگی پوششهای گالوانیزه گرم برای حفاظت فولاد در برابر محیطهای خورنده استفاده میشود. از جمله عوامل موثر بر خواصپوششگالوانیزه میتوان ترکیب شیمیایی فولاد،آماده سازی سطح فولاد، دمای حمام مذاب و عناصر آلیاژی حمام را نام برد. در تحقیق حاضر تاثیر افزودن نیکل و سرب به حمام مذاب روی جهت گالوانیزه گرم قطعات فولادی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظوردرصدهای مختلف نیکل ۰/۰۵ ، ۰/۱۲ و ۰/۲% به حمام روی اضافه گردید در حالیکه غلظت سرب درحمام مذاب به مدقار ۲% و ثابت در نظر گرفته شد نمونه های فولادی ST37بعد ازاماده سازی سطحتحت عملیات پوششدهی در زمانهای مختلف قرار گرف تند. نتیج هی بررسی های انجام شده نشان داد که با افزودن نیکل خواصکیفی و سختی نمونههای پوششداده شده تا حد زیادی بهبود یافته و ضخامت لایه پوششکاهشمی یابد. همچنین مشخصگردید که افزودن نیکل تاثیر زیادی در بهبود چسبندگی پوششروی بر سطح فولاد دارد