سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جهانگیر عابدی کوپایی – عضو هِیأت علمِی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با مدیریت صحیح آب و خاک و بکارگیری فنون پیشرفته می توان از منابع محدود آب بنحو بهینه استفاده نمود . در این رابطه در مناطق خشک اقدامات مختلفی در جهت حفظ و ذخیره آب در خاک می توان انجام داد. مواد اصلاح کننده جدید که به تازگی کاربرد وسیعی در دنیا پیدا کرده اند، هیدروژل ها یا مواد پلیمری سوپر جاذب هستند. این تحقیق به منظور تاثیر افزودن پلیمراستاکوزربStockosorb) بر آب قابل استفاده خاکهای مختلف، برای افزایش راندمان آبیاری به شیوه طولانی کردن فواصل آبیاری و استفاده بهینه از آب در مناطق خشک، انجام گردیده است. در این رابطه، اثرات متفاوت حاصل از تیمارهای بکارگرفته شده از پلیمراستاکوزرب بر سه نوع بافت خاک (سبک، متوسط و سنگین) درسطح استفاده ۸ گرم پلیمر درکیلوگرم خاک بر اساس میزان آب قابل استفاده گیاه Available water content بررسی گردیده است. نتایج حاصل از منحنی مشخصه رطوبتی خاک نشان داد که در هر بافت با افزودن پلیمر, میزان رطوبت حجمی خاک, نسبت به کنترل, افزایش می یابد. بطورکلی کاربرد پلیمراستاکوزرب در سطح ۸ گرم درکیلوگرم خاک، رطوبت قابل استفاده را در خاکهای لوم شنیSandy loamو لوم رسی شنی(Silty clay loam به ترتیب به اندازه ۲/۱ و ۱/۳ برابر نسبت به کنترل افزایش داده است در حالی که این افزایش در مورد خاک رسیClay)معنی دار نیست.