سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرین قندی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمد رضا مسچیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

نیکل و مولیبدن به علت تاثیر بر روی ساختار منجر به تغییر ریز ساختار و نهایتا خواص مکانیکی فولاد های کم کربن می گردد.اثرNiوMo بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد کم کربن به کمک مکیروسکوپ نوری,سختی سنجی وریز سختی سنجی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد کهMo مارتنریت ریز و بینیت تولید می‌کند وNi تاثیری بر ابعاد آنها ندارد. Niو Mo تشکیل آستنیت باقی مانده را در فولاد بهبود می‌بخشد اما Ni از Mo موثرتر است. Mo و Ni هر دو سختی را افزایش می دهند اما اثر Mo از Ni بیشترمی باشدو اثر بیشتری بر سختی پزیری دارد.تاثیر Moبر روی ازدیاد سختی در کنار Niزیاد تر می باشد.