سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
احسان محبی فر – کارشناسی ارشد معماری مدرس دانشگاه هنر و معماری دانشگاه پیام نور یزد ایران
فاطمه رئوف – دانشجوی کارشناسی معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور یزد ایران
رقیه عبدی – دانشجوی کارشناسی معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه پیام نور یزد ایران

چکیده:
موقعیت اقلیمی ایران شرایطی را فراهم نموده که گونههای مختلف فرهنگ معماری را به وجود آورده است. سازگاری مناسب، اقتصادی بودن و … از جمله پارامترهایی است که معماری سنتی متناسب با اقلیم هر منطقه را توجیه میکند. در معماری سنتی ایران رابطه بنا با اقلیم، اولین و مهمترین نکتهای است که ذهن پژوهشگر را به خود معطوف میکند. اقلیم تا آن جا که به آسایش انسان مربوط میشود، نتیجه متقابل عناصری هم چون تابش خورشید، دما، رطوبت، وزش باد و میزان بارش میباشد. این مقاله در پی نشان دادن تاثیر اقلیم بر شکل گیری و طراحی عناصر ورودی برای آرامش زندگی انسان در مناطق اقلیمی گرم و خشک در ایران میباشد که شهر یزد را به دلیل معماری خاص و منحصر به فرد بودن آن در نظر گرفته شده است. آنچه در ورودی مهم است، تاثیری است که این فضا میتواند بر محیط کالبدی اطراف خود داشته باشد. ورودی در مسکن مفاهیم بسیاری را به دنبال خواهد داشت. مسائلی از قبیل: آسایش اقلیمی، آرامش محیطی، نحوه دسترسی، تاثیر در نمای شهر، زیبایی، امنیت، حریم، دید و دعوت کنندگی. از ابزار تحقیقات ما در این پژوهش بهرهگیری از مطالعات میدانی و در نهایت روش تحقیق برای تهیه این گزارش، روشی تحلیلی_توصیفی است که به تحلیل فضاهای طراحی شده برای ورودیها میباشد