سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرمن همبرچیان – کارشناس ارشد سازه
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از روشهای تقویت سازه های آسیب پذیر در برابر زلزله استفاده از میراگرهای جاذب انرژی در چنین سازه هایی میباشد. در تحقیق حاضر نیز رفتار سازه های بتنی مجهز به المان های TADAS مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ۸ نمونه قاب بتنی ۳، ۵، ۸و۱۰ طبقه بر اساس بارهای ثقلی طراحی شده است. سپس این قاب ها با طراحی المان TADAS مناسب برای هر طبقه در برابر بارهای جانبی مقاوم سازی شده اند. به منظور بررسی عملکرد ساختمان های فوق با انجام آنالیز Pushover منحنی ظرفیت سازه بدست آمده، با استفاده از روش حل دقیق آیین نامه ATC-40 نقطه عملکرد سازه تعیین وضرایب رفتار سازه های فوق مشخص شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که با اضافه نمودن المان TADAS به سازه های بتنی باشکل پذیری کم که فقط برای تحمل بارهای ثقلی طراحی شده اند، می توان شکل پذیری چنین قابهای را به حد شکل پذیری سازه های بتنی با شکل پذیری متوسط رساند.