سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا پورابراهیم – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
حامد زارع – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرم
بابک کمالی – کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرم

چکیده:

تسلیح خاک، یک روش موثر و قابل اطمینان جهت افزایش مقاومت، پایداری و ظرفیت باربری خاک میباشد. در این مقاله رفتار مکانیکی نوعی خاک مسلح که از اختلاط رشته های طبیعی الیاف خرما با ماسه بادی به دست می آید؛ مورد مطاله قرار گرفته است. هدف اصلی بهسازی خاک و ارزیابی نقش الیاف مسلح کننده ب رتغییرات منحنی تنش-کرنش، مقاومت فشاری نهایی و شکل پذیری این خاک، بر حسب درصد وزنی (FW) و طول الیاف (FL) میباشد. بدین منظور نتایج آزمایشهای تک محوری ارائه و مورد تجزیه و تحلیلقرار گرفت هاند. این نتایج نشان می دهند که افزودن الیاف به خاک؛ مقاومت نهایی وشکل پذیری نمونه ها را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد. منحنی تغییرات این افزایش بر حسب درصد وزنی الیاف دارای روند صعودی بوده ولی شیب منحنی تغییرات مقاومت بر حسب درصد وزنی الیاف حالت کاهشی دارد. تاثیر افزایش طول الیاف بر مقاومت و شکل پذیری نمونه ها نیز مشابه تاثیر درصد وزنی الیاف می باشد.