سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
عباس نصیری دهسرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژیک دانشگاه شاهرود
حسن مکاریان – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
منوچهر قلی پور – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
حمید عباس دخت – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود

چکیده:
رقابت علف های هرز با گیاهان زراعی می تواند کلیه شاخص های گیاهی از جمله توزیع کلروفیل را در لایه های مختلف کانوپی گیاه تحت تاثیر قرار دهد. در همین راستا، به منظور بررسی تاثیر امواج اولتراسونیک و پرایمینگ بذر بر توزیع عمودی شاخص کلروفیل لوبیا چشم بلبلی(Vigna sinensis) در شرایط حضور علف های هرز، آزمایشی در سال۱۳۹۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۱- امواج اولتراسونیک(فراصوت)+عدم وجین ۲- امواج اولتراسونیک+وجین(تمام فصل) ۳- امواج اولتراسونیک+علف کش تریفلورالین با دوز کاهش یافته(یک لیتر در هکتار) ۴- امواج اولتراسونیک+تریفلورالین با دوز توصیه شده(۲لیتردرهکتار) ۵- هیدروپرایمینگ+عدم وجین ۶- هیدروپرایمینگ+وجین ۷- هیدروپرایمینگ+علف کش با دوز کاهش یافته ۸- هیدروپرایمینگ+علف کش با دوز توصیه شده ۹- عدم وجین ۱۰- وجین ۱۱- علف کش تریفلورالین با دوز توصیه شده ۱۲- علف کش تریفلورالین با دوز کاهش یافته بودند. نتایج نشان داد بیشترین شاخص کلروفیل لوبیا در بین لایه های مختلف در تمامی تیمارها، در لایه بالایی کانوپی و کمترین مقدار در لایه زیرین کانوپی لوبیا مشاهده شد. پیش تیمار بذور همراه با کاشت در شرایط کاربرد علفکش منجر به کاهش محتوای کلروفیل برگ در لایه های مختلف گردید. بر اساس نتایج این آزمایش، استفاده از روش های پیش تیمار بذری همچون پرایمینگ بذور و امواج اولتراسونیک می تواند در افزایش محتوای کلروفیل برگ و افزایش قدرت رقابت گیاه زراعی با علف های هرز در شرایط عدم کاربرد علفکش ترفلان موثر واقع گردد.