سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید احتشامی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

داشتن ارزیابی صحیح ازچرخه جریان دردریاچه خلیجها و بندرگاهها پایه انجام مطالعات محیطی و زیست محیطی است به این منظورروشهای مختلف تحلیلی میدانی تجربی و عددی که متداول هستندبه کارگرفته شوددرغالب مطالعات مشابه قبلی باروش شبیه سازی عددی تاثیرات موج و جریان به صورت غیردرگیرو جدای ازهم بررسی شده اندانتقال جرم یکی ازموضوعات مهم دربررسی اندرکنش های موج و جریان به صورت غیردرگیروجدای ازهم بررسی شده اند انتقال جرم یکی ازموضوعات مهم دربررسی اندکنش های موج و جریان درمطالعات زیست محیطی و هیدرولیکی درسواحل و آب های کم عمق است دراندرکنشهای موج و جریان که حالت نزدیک به واقع تردرمدل سازی های هیدرولیکی است پروقیل سرعت جریان و همچنین جهت انتشارجریان تغییراتی می کندکه دروضعیت ترسیب و تعلیق ذرات بسیارتاثیرگذاراست دردریاچه های شورالگوی پراکنش شوری نیزازجمله مواردی است که می تواندتحت تاثیراین اندرکنش قراربگیرددراین مقاله این اثاردریک حوضچه مستطیل شکل بررسی شده است به این حوضچه ازپنج نقطه جریان وارد می شود