سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حسن فرازمند – دانشیار، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
حمیده دانش – کارشناس ارشد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده:
هدف این مقاله بررسی تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با درنظر گرفتن وضعیت آزاد اقتصادی در کشورها و شرایط جهانی شدن برای هشت کشور منتخب منا، طی دوره ۲۰۱۰، ۲۰۰۱، با استفاده از رهیافت داده های تابلویی است. نتایج نشان داد که اندازه دولت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. علاوه بر این تاثیر سرمایه گذاری بر جهانی شدن مثبت و نرخ تورم و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در این کشوهار مفنی است. رابطه منفی بین اندازه و رشد دولت زمانی که متغیرهای کنترل مانند آزادی اقتصادی و جهانی شدن به مدل اضافه می شود، هنوز برقرار است. همچنین جهانی شدن و آزادی اقتصادی اثرات منفی دولت بزرگ را کاهش نمی دهد.