سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی علیدوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران -زلزله دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی قناد – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

همانطور که میدانیم مقاومت غیرارتجاعی مورد نیاز سازه های یک درجه آزادی، برای رسیدن به شکل پذیری مورد نظر، از تقسیم نیروی حاصل از طیف ارتجاعی بر ضریب کاهش مقاومت این سازه ها بدست می آید. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که سازه های چند درجه آزادی برای رسیدن به شکل پذیری مشخص، عموما به مقاومت بیشتری نسبت به سازه های یک درجه آزادی معادلشان نیازدارند لذا، برای تخمین مقاومت سازه های چند درجه آزادی بر اساس مقاومت ازه های یک درجه آزادی، از ضریب اصلاحی استفاده می شود که حاصل تقسیم برش پایه سازه یک درجه آزادی بر برش پایه سازه چند درجه آزادی،برای رسیدن به شکل پذیری مورد نظر می باشد. مطالعات صورت گرفته روی ضریب اصلاح اثر درجات آزادی عموما در حالت پای ثابت بوده و به اثر اندرکنش خاک-سازه توجهی نشده است، لذا دراین مقاله تاثیر اندرکنش خاک-سازه بر روی این ضریب و مقایسه آن با حالت پای ثابت، مورد بررسی قرار گرفته است. سازه های استفاده شده در این تحقیق از نوع سازه های برشی بوده که با کمک نرم افزار DRAIN_2DX تحلیل دنامیکی تاریخچه زمانی برای آنها انجام شه است. برای مدل نمون خاک زیر سازه از روش مخروطی استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر این واقعیت است که ضریب اصلاح اثر درجات آزادی در حالتهای مختلف اندرکنشی با خاک و پا ثابت، تفاوت محسوسی نشان نمی دهد.