سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عطیه رضیعی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهروز عسگریان – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله مجموعه خاک _ شمع _ سازه سکو های ثابت فلزی در یائی تحت اثر رکوردهای زلزله مختلف مورد تحلیل قرار گر فته است . از جمله رفتارهای غیرخطی در سکوهای ثابت فلزی در زلزله، رفتار غیرخطی اعضای سکو، اندرکنش غیرخطی خاک _ شمع و رفتار غیرخطی سازه شمع م ی باشد . در این مقاله، المان های سازه ای روسازه )جاکت( و عرشه بوسیله المان های الیافی مدل شده اند و تحلیل رفتاری سکو در حوزه تغییر شکل های بزرگ (P دلتا) است. مدل شمع، عضو خمشی تیر _ستون با المان های الیافی دایروی است . پاسخ هر لایه تحت اثر زلزله اعمال شده در سنگ بستر بوسیله یک تحلیل غیرخطی خاک بدست می آید و در گرة متناظر با پاسخ هر لایه، یک گره در شمع تعریف می گردد . این پاسخ به صورت تاریخچه پاسخ جابجائی در گره انتهایی فنر اعمال می گردد . مدلرفتاری خاک _ شمع، مدل تیر بر روی فونداسیون وینکلر که تو سطBoulanger ارائه شده است ، می باشد . نتایجتحلیل سکوی نمونه تحت اثر رکورد های مختلف زلزله ارائه گردیده است و اثر پارامتر های مختلف از جمله انرکنش خاک، سازه و شمع مورد بررسی قرار گرفته است..