سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشته امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – زلزله ، دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی قناد – استادیار دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تأثیر اندر کنش سازه ـ خاک۱ (SSI) روی پاسخ غیر الاستیک سازه ها موضوعی است که مورد توجه محققین در چند دهه اخیر قرار گرفته است. اهمیت این مسأله باعث شده است که موضوع مورد بررسی در این مقاله تأثیرSSI روی شکل پذیری های موضعی و داخل طبقه ای۲ و مقایسه آنها نسبت به شکل پذیری های ایجاد شده در حالت پای صلب قرار گیرد. سازه های استفاده شده در این تحقیق از نوع سازه های برشی بوده که با کمک نرم افزار DRAIN-2DX تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی برای آنها انجام گرفته است. نتایج حاصل بیانگر این است که توزیع شکل پذیری های ایجاد شده در سازه چند درجه آزادی۳ (MDOF) و محل طبقه بحرانی (طبقه با حداکثر شکل پذیری ) در حالتی که خاک زیر سازه قرار می گیرد نسبت به حالت پای صلب کاملاَ تغییر می کند. بنابراین اظهار نظر دقیق در مورد رفتار سازه هایی که به شکل پذیری های هدف معینی در حالت پای صلب می رسندکاری آسان نیست. ذکر این نکته نیز ضروری است که سازه (MDOF) و (SDOF) معادل که در حالت پای ثابت شکل پذیری های مورد نیاز معینی را تجربه می کنند زمانی که خاک زیر آنها قرار می گیرد تحت شتابنگاشت های مختلف نه تنها به یک میزان ، کاهش یا افزایش شکل پذیری نسبت به شکل پذیری هدف ندارند بلکه ممکن است سازه MDOF و SDOF معادلش ، یکی افزایش شکل پذیری و دیگری کاهش شکل پذیری از خود نشان دهند. بنابراین توجیه رفتار سازه MDOF تنها با استفاده از سازه SDOF معادل و بدون توجه به ضریب اصلاح اثر درجات آزادی کاری منطقی و صحیح نیست