سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی آزاد – کارشناس ارشد ژئوسنتتیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهرا
شهاب الدین یثربی – دانشیار بخش عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی پاک – دانشیار بخش عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

استقبال از دیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی در دو دهه اخیر، به لحاظ رفتار مناسب و برتری ژئوسنتتیک ها نسبت به سایر مسلح کننده ها باعث شده تا محققین نگاه ویژه ای به طراحی این سازه ها داشته باشند. از طرفی ضعف روش های موجود و نیز محدود بودن مطالعات دینامیکی که به رفتار دیوار خاک مسلح ژئوسنتتیکی در حین زلزله بپردازد، نیاز به تحقیقات بیشتری بر روی این سازه ها را آشکار می سازد. به لحاظ سرعت و هزینه کمتر، محققین در سالهای اخیر بیشتر بر روی شبیه سازی به روش عددی متمرکز شده تا به مطالعه تاثیر پارامترهای موجود بپردازند. تحقیق حاضر درمطالعه این مسیر، با مدلسازی عددی تفاضل محدود به کمک نرم افزار FLAC کوشیده است تا به مطالعه تاثیر پوشش دردیوارهای خاک مسلح ژئوسنتتیکی بپردازد. نتایج نشان می دهد که عدم در نظر گیری این پارامتر که معمولا در طراحی لحاظ نمی شود ممکن است باعث عدم سرویس دهی مناسب سازه شود.