سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی فیروزقلب – کارشناس ارشد ، دانشکده مواد و متالوژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سرپولکی – استادیار ، دانشکده مواد و متالوژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
فرهاد گلستانی فرد – استاد ، دانشکده مواد و متالوژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
کاووس فلامکی – استادیار، پژوهشکده سرامیک ، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

پودرهای نانو کریستالین آلومینا با و بدون افزودنی اکسید استرانسیوم بروش رسوبی و بکمک انحلالALCl3 .6H2Oدر آب و رساندنpHمحلول به ۸ تهیه شدند. بررسی های فازی توسطXRDاز نمونهها انجام گردید . نتایج نشان داد که افزودن اکسید استرانسیوم به میزان ۵ درصد وزنی باعث به تاخیر انداختن تبدیل فازهای انتقالی آلومینا بهα − Al2O3می شود. اندازه متوسط کریستالیتهای پودر تهیه شدهاز روش شرر در حدود۱۰-۵nm برای فاز γ و ۲۰-۱۰nm برای فاز δ ,θ و۳۰nm برای فاز α بدست امد در مرحله بعدی ممبرانهای آلومینایی بروش پوشش دهی غوطه وری تهیه شدند.