سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
زهرا رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشگاه ولیعصر (عج)رفسنجان
محسن جمیدپور – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ولیعصر (عج)رفسنجان
پیمان عباس زاده – استادیار گروه علوم خاک دانشگاه ولیعصر (عج)رفسنجان
عیسی اسفندیارپور – دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه ولیعصر (عج)رفسنجان

چکیده:
زیست فراهمی سمیت و تحرک کادمیم درخاکها تحت تاثیرعوامل مختلفی قرارمیگیرد درخاک بویژه درریزوسفراسیدهای آلی باوزن مولکولی کم سیتریک اگزالیک بوسیله تراوشات ریشه گیاهان قارچ ها وتجزیه موادالی تولید میشوند که نقش مهمی درجذب وتحرک فلزات سنگین دارندبیشترمطالعات انجام شده درمورد نقش اسیدهای آلی درافزایش حلالیت عناصردرارتباط با فسفرآهن و آلومینیوم وعمدتا درخاکهای اسیدی بوده است هدف این پژوهش بررسی تاثیراگزالیک اسیدبرجذب کادمیم توسط بخش رس یک خاک آهکی است بدین منظورآزمایشهای جذب وابسته به زمان دریک غلظت ثابت 5یملی گرم برلیتر کادمیم و غلظت ثابت 500میکرومولار اگزالیک اسید انجام شد برطبق نتایج مدل سینتیکی شبه رده دوم بهترین برازش رادرداده های جذب کادمیم داشته است نمودارهای جذب وابسته به زمان کادمیم برروی رس ازدوفاز تشکیل شده بود یک فازاولیه که درآن جذب کادمیم توسط رس سریع بود و بهدنبال آن فاز ثانویه ای که واکنش به حالت شبه تعادل نزدیک شد سرعت جذب اولیه h رس درحضوراگزالیک اسید 11/94mg g-1 h-1 ودرنمونه شاهد7/47mg g-1 h-1 بودباتوجه به ضرایب مدلهای سینتیک اگزالیک اسیداثرکمی برشدت جذب کادمیم توسط بخش رس خاک داشت