سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد بابااکبری ساری – کارشناس ارشد خاکشناسی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام
محمدجعفر ملکوتی – استاد و مدیر گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نیتروژن (N) یکی از عناصر پرمصرف و ضروری برای رشد گیاه می باشد . در حال حاضر سالانه بیش از ۸۳ میلیون تن نیتروژن به صورت انواع کودهای شیمیایی در جهان مصرف می شود و در ایران نیز از ۴ میلیون تن کود مصرفی در سال زراعی ۱۳۸۳ بیش از ۲ میلیون تن را کودهای نیتروژنه تشکیل می دهد [.۱]در کشورهای پیشرفته کارایی زراعی نیتروژن در غلات ۲۰ کیلوگرم دانه به ازاء هر کیلوگرم نیتروژن مصرفی است . کارایی زراعی و درصد بازیافت ظاهری نیتروژن به چند عامل از قبیل زمان، مقدار، نوع و روش مصرف کود، رقم ، بارندگی و سایر متغیرهای مربوط به اقلیم بستگی دارد [.۵] تلفات کودهای نیتروژنه به روش های مختلفی مانند تصعید، نیترات زدایی و آبشویی، باعث هدررفت نیتروژن و آلودگی آب های زیرزمینی و همچنین زیان اقتصادی می شود . آبشویی بین ۱۵ تا ۴۰ درصد، نیترات زدایی ۹ تا ۲۲ درصد و تصعید آمونیوم در خاک های آهکی بین ۱۰ تا ۷۰ درصد، هدرروی نیتروژن را در غلات شامل می شود . در کشور ما نیز به دلیل ارزان بودن کودهای نیتروژنه و توانایی و سهولت تهیه آنها توسط کشاورزان، مصرف آنها بی رویه بوده و در نتیجه کودهای نیتروژنه کارایی زراعی و درصد بازیافت ظاهری پایینی دارند هدف از این پژوهش مطالعه بررسی اثر بافت خاک در افزایش کارایی زراعی و درصد بازیافت ظاهری کودهای نیتروژنه در گندم می باشد