سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعت
محمد زمانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرک
پیام نجفی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو
منوچهر حیدرپور – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایرا

چکیده:

ازجمله مشکلات اصلی کارخانجات کودآلی، شیرابه زباله است که به علت عدم تصفیه مناسب در اثر نفوذ به آب های زیر زمینی نقش بسزایی در آلودگی این آب ها دارد. به منظور بررسی تاثیر بافت خاک و میزان زئولیت در تصفیه این شیرابه و بررسی امکان استفاده از آن در کشاورزی این تحقیق در دو نوع بافت خاک (لوم – رسی ولوم – شنی) و سه سطح زئولیت (۰، ۵ و ۱۰ درصد وزنی خاک) و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که بافت لوم – رسی تاثیر زیادی در کاهش هدایت الکتریکی (EC) و افزایش پ – هاش (PH) شیرابه دشت ولی بافت لوم – شنی تغییر محسوسی در میزان EC و PH ایجاد نکرد. میزان های زئولیت استفاده شده در این طرح تاثیر معنی داری بر تغییر PH , EC در دو بافت خاک مورد استفاده نداشته است.