سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد عسگری – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد صفایی راد – کارشناس ارشد
محمدرضا طرقی نژاد – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین پژوهشتاثیر بافت و ریزساختار پوشش گالوانیزه تولیدی شرکت فولادمبارکهبرخواص خوردگی و مکانیکی پوشش ارزیابی شد مقدار سرب حمام گالوانیزه درمحدوده۰/۰۴ تا ۰/۱۴ درصدوزنی تغییر داده شد بافت پوشش با استفاده از روش تفرق اشعه ایکس و رفتار خوردگی پوشش با استفاده از آزمون پلاریزاسیون تافل تعیین شد نتایج نشان داد کهافزایش درصد سرب حمام گالوانیزه شدت نسبی مولفه بافت صفحه قاعده ۰۰٫۲ پوشش را کاهش داده و باعث افزایش اندازه اسپنگل ها و ضخامت لایه گاما شده است همچنین دیده شد که دراثر کاهش شدت نسبی مولفه بافت صفحه قاعده ۰۰٫۲ چگالی جریان خوردگی پوشش درآزمون پلاریزاسیون تافل افزایش یافته است پس از بررسی تاثیر بافت اندازه اسپنگل ها و ضخامت لایه گاما برخواص مکانیکی مشخص شد کاهش اندازه اسپنگل ها و افزایش شدت نسبی مولفه بافت صفحه قاعده ۰۰٫۲ منجر به بهبود شکل پذیری و افزایش ضخامت لایه گاما نیز استحکام تسلیم ورق را افزایش میدهد