سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آیدین حمیدی – دانشجوی دکتری تخصصی زراعت، گرایش اکولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
امیر قلاوند – اعضا هیات علمی گروه زراعت و خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مجید دهقان شعار – عضو هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزرات جهاد کشاورزی
محمد جعفر ملکوتی – اعضا هیات علمی گروه زراعت و خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بمنظور بررسی تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه ازوتوباکتر کروکوکوم، آزوس پیریلیوم لیپوفروم و سودومونا س فلورسنس بر فنولو ژی دورگ های ساده د یررس ذرت ۷۰۰، ۷۰۴ و یک دورگ امیدبخش B73×K18 پژوهشی به اجرا در آمد . تیمار های آزما یش شامل تلقیح بذرهای این دورگ ها با تک تک باکتری ها، بصورت دوتا یی، سه تایی و عدم تلق یح با کتریایی بعنوان تیمار شاهد بودند . ویژگی ها ی مورد بررسی شامل تا ریخ ظهورگ یاهچه، برگ چهارم، هشتم، دوازدهم، گل تاجی، دانه های گرده، کاکل، تمام شدن دانه گرده، خشک شدن کاکل و رسیدگی فیزیولوژی ک دانه همچن ین طول دوره های رشد رو یشی، گرده افشانی، کاکل دهی، تطابق گل دهی و پرشدن دانه محاسبه شده بر پایه تعداد روزها از زمان کاشت بودند . نتا یج بدست آمده از اینپژوهش مشخص ساخت که کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه مورد بررسی فنولو ژی دورگ ها ی ذرت راتحت تاثیر قرار داد . بطوریکه ظهور برگ ها، گل تاجی، دانه های گرده و کاکل تسریع گردیده و طول دوره گرده افشانی، کاکل دهی، تطابق گل دهی و پرشدن دانه افز ایش یافتند. بررسی ضر ایب همبستگی نشان داد که طول دوره های نموی با تاریخ رویدادهای فنولو ژیک بررسی شده همبستگی مثبت داشتند . همچنین مشخص گرد ید که تلقیح بذر دو رگ ها با هر سه با کتری بیشترین تاثیر مثبت را بر فنولو ژی دو رگ های ذرت داشته و از این نظرتلقیح بذر با دو باکتری ازوتوباکتر کروکوکوم و سودومونا س فلورسنس و تک تک این باکتری ها در مرتبه های بعدی قرار داشتند . دورگ های بررسی شده نیز از نظر پاسخ فنولو ژیک به کاربرد باکتری های افزاینده رشد گ یاه متفاوت بوده و به ترتیب دورگ های ۷۰۴، B73×K18 و ۷۰۰ بیشتر تحت تاثیر این باکتری ها قرارگرفتند.