سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رامین ایرانی پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحالو بختی
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به عقیده سوبا رائو (۱۹۸۸) در خاک ریزجانداران هایی وجود دارند که قادرند، با تولید متابولیتهای اولیه و ترشح آنها در خاک، برروی کانیهای معدنی و ترکیبات آلی فسفاته اثر گذاشته، موجبات آزاد سازی فسفر از آنها گردند بررسی های دوبی و بیلور (۱۹۹۲) و ملکوتی و همکاران (۲۰۰۱) نشان داد که اضافه کردن خاک فسفات به همراه حل کننده های فسفات باعث افزایش عملکرد ذرت، بقولات و سیب زمینی گردید . آنها نشان دادند که خاک فسفات را می توان به همراه حل کننده های فسفات در خاکهای خنثی و آهکی استفاده نموددر تحقیقی که توسط سینگ و کاپور (۱۹۹۲) بر روی گندم انجام گرفت تاثیر تلقیح میکروارگانیسم های حل کننده فسفات بر حلالیت فسفر از منبع خاک فسفات مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که تلقیح خاک بوسیله حل کننده های فسفات باعث بهبود
عملکرد محصول و جذب فسفر در خاکهای آهکی دارای کمبود شدتاندون و پاراکاش (۱۹۹۸) با تلقیح خاک توسط میکروارگانیسم های حل کننده فسفات جذب فسفر و عملکرد ماده خشک کلزا را نسبت به شاهد، بطور معنی داری افزایش دادندمواد آلی خاک تاثیرات به سزایی بر افزایش قابلیت جذب فسفر دارند . بررسی های الیوت و استیونسون (۱۹۸۶) نشان داده است که مواد حاصل از تجزیه میکروبی و مواد آلی از جمله اسیدهای آلی و هوموس قادر به تشکیل کمپلکس های آلی با ترکیبات آهن و آلومینیوم می باشند، محبوس شدن آهن و آلومینیوم در این نوع واکنش ها باعثکاهش میزان تثبیت فسفر معدنی می گرددبررسیهای راستوگی و همکاران (۱۹۷۸) نشان دادکه اختلاط خاک فسفات با ماده آلی باعث افزایش قابلیت جذب فسفر در یک نمونه خاک آهکی گردیدنتایج بررسی های عابدی و طالبدین ) ۱۹۷۴) نشان داد که میزان بازیافت فسفر از خاک تابع مستقیمی از کمیت فسفر موجود در خاک و تابع معکوسی از سطح کل کربنات های خاک بود