سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی رحیم زاده ابیازنی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
سعید وزان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدعلی ملبوبی – عضوهیات علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
حمید مدنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

امروزه اس تفاده از با کتری های حل کننده فسفات به عنوان کودهای زیستی مطرح می باشد، این باکتری ها قادراند فسفات را از تر کیبات معدنی و آلی نامحلول هیدرولیز کرده و باعث غنی شدن خاک گردند.به منظورارزیابی اثرات سه با کتری محلول کننده فسفات به نام ها ی: Bacillus lentus strain (p5), Bacillus licheniformis strain(p7) و Pseudomonas putida strain (p13) بر روی جذب عناصر و عمل کرد کمی و کیفی گیاه سورگوم ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (با چهار تکرار) در منطقه ساوه درسال ١٣٨٣ به اجرادر آمدتیمارها شامل ٣ سطح تر اکم بوته (۱۶/۶ و ۲۰/۸ و ۲۷/۷ بوته در متر مربع ) دو سطح کود زیستی (استفاده و عدم استفاده از آن ) و دو سطح کود شیمیایی فسفاته از نوع سوپر فسفات تریپل ( ٥٠ و ١٠٠ % تعداد مورد نیاز گیاه ) بودند. بر اساس نتایج بدست آمده کودزیستی توانسته بود تاثیر به سزایی بر روی جذبعناصر فسفر ، نیتروژن، روی میزان پروتئین و میزان علوفه (تر و خشک) از خود نشان دهد ، در ضمن اثرات متقابل کود زیستی × کود فسفاته بر صفت میزان پروتئین و تر اکم × کود زیستی بر صفت جذب روی در سطح آماری ٥% معنی دار گردیدند.