سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا خردمند – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز
امین عباسی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، گروه اتمی و مولک

چکیده:

در این مقاله دوپایای وناپایداری میدان الکتریکی درون میکرومشدد نیم رسانا با استفاده از معادلات تحول و با برازش مرتبه دوم پلاریزاسیون مورد بررسی قرار گرفته است. بهمین منظور جواب های پایای همگن ونواحی ناپایدار سیستم با روش تحلیل پایداری خطی مشخص شده و بستگی این نواحی به مشخصه های فیزیکی قابل تغییر ارزیابی، در نهایت مشخصه های این سیستم باحالت برازش خطی مقایسه شدند.