سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود عدمی – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – دا
محمدرضا مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان – د

چکیده:

در این پژوهش در ابتدا به بیان مختصری از نیروهـای وارد بـر یـک بدنـه وسـیله نقلیـه زیـر آبـی پرداختـه شـده است . در ادامه بط ور خاص به شناخت و بیان جرم افزوده جریان محوری روی وسیله می پردازیم . بـرای محاسـبه آن روی بدنه وسـیله ، از میـان روشـهای موجـود بـه روش اسـتریپ تئـوری اشـاره کـرده و از آن اسـتفاده مـی کنیم . روش کار بدین گونه است که ابتدا مسئله را برای یک بدنه ساده ( مثل بدنه یک اژدر ) ،کـه ک لیـه روابـط و داده های آزمایشگاهی آن موجود است و امکان مقایسه نتایج روابط تئـوری آن بـا نتـایج آزمایشـگاهی وجـود دارد،حل می کنیم . سپس از همان متد برای بدنه یک زیر دریایی استفاده می کنیم . می دانیم که تفاوتی که بدنـه یک اژدر با بدنه یک زیردریایی به طور کلی از لحاظ شکل ظاهری دارد، وجود یک برجک در قسمت میـانی
بدنه وسیله در زیردریایی است . در واقع ما می خواهیم بـه تـأثیر برجـک بـر جـرم افـزوده جریـان جـانبی وسـیله بپردازیم . اختصاصاً تمرکز کار بر روی قسمت بدنه میانی وسیله ( قسمت برجک دار ) می باشد . نتایج نشان می دهد که جرم افزوده معادل جرم جابجا شده جسم مورد نظر در سیال کاری می باشد