سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده محبوبه میرمیران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
خسرو عزیزی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
محمد فیضیان – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
بیژن باجلان – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تاریخ ها و میزان ها ی مختلف مصرف بذر بر عملکرد کمی یونجه یک ساله Medicago scutellata cv.Robinson، آزمایشی در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در دانش کده کشاورزی دانشگاه لرستان با میانگین بارندگی سالانه ۵۲۴ میلی متر اجرا شد . چهار تاریخ کاشت( ۱۵ آبان ، ۱۵ آذر ، ۱ و ۳۰ اسفند ) به عنوان عامل اصلی و چهار سطح میزان مصرف بذر (۲۵، ۷۵، ۱۲۵ و ۱۷۵ کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد که اولین تاریخ کاشت در بهار (۸۳/۱۲/۱) و میزان مصرف بذر ۱۷۵ کیلوگرم در هکتار با عملکرد ماده خشک ۲۴۵۱ کیلوگرم در هکتار و عمل کرد بذر ۵۲۳/۶ کیلوگرم دره کتار نسبت به سایر تیمارها برتر بود . همچنین این تیمار ۸۶۸ عدد غلاف در متر مربع تولید کرده است . از لحاظ ارتفاع بوته در هنگام برداشت نیز اولین تاریخ کاشت در پاییز( ۱۵ آبان) و میزان مصرف بذر ۷۵ کیلوگرم در هکتار با ارتفاع ۲۲/۷۵ سانتی متر نسبت به سایر تیمار ها برتر بودند.