سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیده محبوبه میرمیران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
خسرو عزیزی – عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
مجید امینی دهقی – عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

چکیده:

به منظور مطالعه اثر میزان ها ی مختلف مصرف بذر و عمق های مختلف کاشت در کشت بذر با غلاف و بدون غلاف بر عملکرد کمی و کیفی یونجه یک ساله Medicago scutellata cv.Robinson تحقیقی به صورت آزمایش فا کتوریل بر پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. سه میزان مصرف بذر (۳۰۰، ۵۰۰ و ۷۰۰ عدد بذر در متر مربع ) به عنوان فا کتور a و سه عمق کاشت (۲-۰ ، ۴-۲، ۶-۴ سانتی متر ) به عنوان فا کتور b درنظر گرفته شد . نتایج نشان داد که تیمار ۷۰۰ عدد بذر در متر مربع و عمق کاشت ۲-۰ سانتی متری با عملکرد ماده خشک ۲۷۷۵ کیلوگرم در هکتار و عمل کرد بذر ۱۱۸۵ کیلوگرم درهکتار نسبت به سایر تیمارها برتر بود . همچنین در بررسی کیفیت علوفه تیمار ۷۰۰ عدد بذر درمترمربع و عمق کاشت ۲-۰ سانتی متر با درصد پروتئین خام ۱۹/۰۹ نسبت به سایر تیمارها برتر بود . در آزمایش کشت بذر با غلاف با سه سطح میزان مصرف بذر (۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ عدد غلاف در متر مربع) به عنوان فاکتور a و سه عمق کاشت (۶-۴، ۸-۶ و ۱۰-۸ سانتی متر) به عنوان فا کتور b اجراشد . نتایج نشان داد که تیمار ۴۵۰ عدد غلاف در متر مربع و عمق کاشت ۶-۴ سانتی متر با عملکرد ماده خشک ۳۳۷۹ کیلوگرم در هکتار و عمل کرد بذر ۱۳۶۹ کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر تیمار ها برتر بود . در بررسی اثر کیفیت علوفه نیز تیمار ۴۵۰ عدد غلاف در متر مربع و عمق کاشت ۶-۴ سانتی متر با درصد پروتئین خام ۱۴/۰۵ برتر بود.