سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عباس ابهری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سرا. .. گالشی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی اثر برخی از پارامت رهای رشد بر عملکرد ژنوتیپ های گندم آزمایشی بصورت فا کتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال زراعی ۸۳-۸۲ انجام شد . تیمارهای آزمایش شامل ژنوتیپ در چهار سطح (para2//Jup/Bjy/vee/4/2*kauz, vee/koel /weaver, vee#7/kauz, kauz/star) و زمان تنش در دو سطح (تیمار تنش خشکی قبل از گرده افشانی تا مرحله برداشت، و تیمار تنش خشکی بعد از گرده افشانی تا مرحله برداشت) و تیمار شاهد، آبیاری در تمام فصل رشد در حد ظرفیت زراعی انجام شد . نتایج نشان داد تیمارهای تنش باعث کاهش سطح برگ، وزن خش ک برگ، تعداد پنجه بارور، وزن خشک کل و عمل کرد شد و همچنین ارتفاع بوته در تیمار تنش خشکی قبل از گرده افشانی نسبت به تیمار شاهد و تنش خشکی بعد از گرده افشانی کاهش یافت . در صورتی که اسیدآمینه پرولین و تعداد پنجه نابارور ژنوتیپ ها در تیمارهای تنش نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. کاهش عملکرد دانه در اثر کاهش تعداد پنجه بارور و تعداد سنبله در واحد سطح بود . اسیدآمینه پرولین در تیمارهای تنش نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت و ژنوتیپ vee/koel//weaver که بیشترین عملکرد در شرایط تنش ر ا داشت ، بیشترین اسیدآمینه پرولین را نیز تولید کرد. لذا می توان اسیدآمینه پرولین را شاخص خوبی برای گزینش ارقام متحمل در شرایط تنش دانست.