سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
الهام نوروزماهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
مجید محمودآبادی – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:
خاک یکی از با ارزش ترین ثروت های ملی هر کشور است که پدیده فرسایش در جهت هدر رفت و نابودی آن عمل می کند. مقدار رواناب به عوامل گوناگونی از قبیل نفوذپذیری خاک، شدت بارندگی، شیب، شرایط رطوبتی خاک، کاربری اراضی، نوع و تراکم پوشش گیاهی و بافت خاک بستگی دارد. این تحقیق، با هدف بررسی تاثیر برخی از ویژگی های فیزیکی خاک بر قابلیت تولید رواناب با استفاده از شبیه سازی باران در شرایط صحرایی انجام شد. به این منظور از یک شبیه ساز قابل حمل بر روی ۱۵ منطقه با خاک های مختلف، در سه تکرار استفاده گردید. در این راستا، باران با شدت ۴۰ میلی متر در ساعت به مدت ۴۵ دقیقه روی پلات هایی با سطح یک متر مربع، شبیه سازی و نمونه-های رواناب و رسوب در پایان هر آزمایش جمع آوری شد. همچنین سنگریزه سطحی، وزنی، بافت خاک و اجزای ریز شن اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که با افزایش سنگریزه سطحی و سنگریزه وزنی مقدار رواناب به طور معنی داری کاهش یافته است. در خصوص اجزای شن، شن خیلی درشت باعث کاهش رواناب شد. در نتیجه چنین می توان عنوان کرد که اجزای درشت تاثیر معنی داری را در کاهش رواناب نشان داد.