سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد نوری زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه گیلان
غلامعلی پیوست – دانشیار گروه باغبانی دانشگاه گیلان
معصومه لایق – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

برای تعیین اثرات چند بستر کشت روی رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه ای و نیز امکان استفاده از پوسته برنج در کشت های بدون خاک، آزمایشی با استفاده از چهار بستر پیت، پرلیت، مخلوط پرلیت+پوسته برنج (۱:۱ حجمی) و پوسته برنج خالص در طی فصل کشت پاییزه سال ۱۳۸۲ در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بسیاری از پارامترهای رشد و عملکرد به طور معنی داری تحت تاثیر بسترهای کشت قرار گرفت. بیشترین ارتفاع گیاه (۳/۷۸ متر)، وزن تر اندام هوایی (۰/۵۳ کیلوگرم)، عملکرد کل (۹/۷۸ کیلوگرم در متر مربع)، تعداد میوه در متر مربع (۱۰۲/۳۸) و میانگین وزن میوه در هر بوته (۹۵/۳۳گرم) از بستر پیت بدست آمد و کمترین میزان این صفات به ترتیب با ۳/۳ متر، ۰/۴۱ کیلوگرم، ۵/۹۵ کیلوگرم، ۶۹/۰۶ میوه در متر مربع و ۸۴/۶۸ گرم مربوط به بستر پوسته برنج خالص بود. اختلاف معنی داری بین دو بستر پرلیت و مخلوط پرلیت+پوسته برنج از نظر صفات ذکر شده مشاهده نگردید. هم چنین صفات کیفی میوه نظیر طول، قطر و مواد جامد محلول میوه تفاوت معنی داری بین بسترهای مورد آزمایش نشان نداد. به طور کلی نتایج حاکی از این بود که بستر مخلوط پرلیت+ پوسته برنج را به دلیل عملکرد قابل توجه (۸/۱۳ کیلوگرم در متر مربع) و ارزان بودن آن نسبت به پیت و حتی پرلیت خالص می توان به عنوان بستر کشت بدون خاک توصیه کرد.