سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نادر مهرگان – استاد یار ،علوم اقتصادی، پژوهشکده دانشگاه تربیت مدرس
اصغر مبارک – کارشناس ارشد، علوم اقتصادی، پژوهشگر موسسه مطالعات وزارت بازرگانی

چکیده:

بررسی مبانی نظری در حوزه تجارت بین الملل حاکی از این واقعیت است که بهره وری عوامل تولید نقش اساسی در رشد و توسعه صادرات ایفا می کند. بنارباین توجه به بهره وری عوامل تولید به عنوان یکی از متغییرهای مهم در ایجاد مزیت نسبی و رشد صادرات مطرح می باشد. از این رو در مقاله حاضر ابتدا با استفاده از تابع تولید کاب-داگلاس و شاخص کندریک به محاسبه رشد بهره وری کل در توسعه زیر بخش های مختلف صنایع ایران پرداخته شده و سهم متغییرهای وابسته به تجارت خارجی دئر رشد تولید صنعتی در فاصله زمانی (۱۳۸۵-۱۳۶۰)دست آمده است.