سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
شبنم اعظمی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان
مهدی امیری نژاد – استادیار، مهندسی شیمی، دانشگاه رازی
روح الله قانعی – استادیار، مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان

چکیده:
در این تحقیق، غشای اولترافیلتراسیون برپایه پلیسولفون به روش وارونگیفاز ساخته شد و اثر امواج فراصوت در زمان ها وشدت های مختلف فراصوتی برای جلوگیری از گرفتگی در غشا در فرآیند انتهابسته مورد بررسی قرار گرفت. گرفتگی درغشاها توسط خوراک آب پنیر با pH=7 ایجاد شد. در بررسی پارامتر زمان، مکانیزم فراصوتی در فرکانس ۲۴ کیلوهرتز وتوان ۲۰۰ وات برای تمیزکردن غشا مورد تحقیق قرارگرفته است. در بررسی پارامتر شدت، فراصوت در فرکانس ثابت۲۴ کیلوهرتز و توان ۱۰۰ تا ۴۰۰ وات در یک زمان ثابت ۱۰ دقیقه استفاده شد. در تمام آزمایش ها، فاصله نوک میله فراصوتتا سیستم فیلتراسیون ثابت و برابر ۲cm ثابت نگه داشته شد. شار آبمقطر در غیاب و حضور اولتراسوند محاسبه گردید تااثرات فراصوت بر روی غشاها مشخص گردد. وقتی فراصوت بر روی غشاها مورداستفاده قرار گرفت، هیچ اثر افزایشی در ماهیتذاتی غشا مشاهده نشد. همچنین، نتایج نشان داد که استفاده از امواج فراصوت برای رفع گرفتگی ایجاد شده توسط آب پنیر ازکارایی بالایی برخوردار بوده و این امواج، شار نفوذی از غشا را افزایش می دهند. علاوه بر آن مشخص شد که میزان شار نفوذ باافزایش توان فراصوتی افزایش می یابد.