سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سمیرا زایرکعبه – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرند، باشگاه پژوهشگران جوان، مرند، ایران
امینه علبابایی – دانشآموخته رشته مدیریت صنعتی، دانشکاه آزاد تبریز
نیلوفر دراج – دانشجوی کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:
یکی از تغییرات مهم اواخر قرن بیستم، ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است. فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم پیشرفت در جوامع امروزی است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان و تعهد سازمانی است. اینپژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر نوع توصیفی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعهی آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاهامام خمینی در شهر کرج به تعداد ۳۹ نفر است. دادههای پژوهش از طریق پرسشنامه جمعآوری گردید که برای سنجش کاربرد فناوری اطلاعات و توانمندسازی شغلی از پرسشنامه محقق ساخته و جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر استفاده شد که ازبین ۳۹ پرسشنامه ۱۸ پرسشنامه قابل استفاده برای انجام کارهای آماری بود. برای آزمون فرضیهها از آزمون همبستگی پیرسون توسط نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات بر ابعاد توانمندسازی شغلی )توسعه حرفه ای کارکنان، بر استقلال و آزادی کار کارکنان، بهبود کیفیت عملکرد کارکنان، افزایش دانش و آگاهیکارکنان، افزایش فرصت های شغلی، افزایش مسئولیت تصمیم گیری و افزایش خود کنترلی کارکنان( و تعهد سازمانی تأثیر دارد و همچنین توانمندسازی شغلی کارکنان بر تعهد سازمانی تاثیر داشته است.