سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی شهنوازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
پروانه اشرفی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

به طور متوسط ۹ درصد ماهیان قرل آلای استان آذربایجان شرقی در واحد های پرورشی تلف می شوند که اهمیت این موضوع در صورت محاسبه هزینه های مربوط به خرید، غذا، نیروی کار، روشن می شود. در این مطالعه از تحلیل رگرسیونی برای بررسی تاثیر بیمه بر میزان تلفات ماهی قزل آلا در استان آذربایجان شرقی استفاده گردید. اطلاعات مورد نیاز بعد از تقسیم جامعه مورد مطالعه به واحدهای تیپ، استخراج های ذخیره دو منظوره کشاورزی و مزرعه، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و تکمیل پرسشنامه در طول سال ۱۳۸۳ گردآوری شد. مساحت فعال واحد ، تعداد بچه ماهی، دبی آب ورودی، دما، مقدار غذا، طول دوره پرورش، تعداد نیروی کار و بیمه به عنوان متغیرهای توضیحی منظور شدند. مدل مورد نظر بعد از رفع واریانس ناهمسانی ، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شد. نتایج مشخص نمود که با افزایش مصرف غذا و طول دوره پرورش تعداد تلفات ماهی کاهش می یابد و واحدهایی که از بیمه استفاده می کنند، تلفات کمتری دارند؛ در این واحد مدیران با احساس امنیت در مورد جبران خسارت ، غذای بیشتری مصرف می کنند و ماهیان را در یک دوره طولانی تر پرورش می دهند . بیمه به دلیل اطمینان بخشی ، دارای تاثیر مطلوب بوده و امکان ترکیب بهینه عوامل را فراهم می کند.