سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
مهری یعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی- دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
محمدرضا عامریان – استادیارگروه مهندسی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود
حمیدرضا اصغری – دانشیارگروه مهندسی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود

چکیده:
به منظور مطالعه تاثیر بیوچار و کود بیولوژیک بر همزیستی قارچ مایکوریزا در زراعت لوبیا چشم بلبلی در مناطق خشک در راستا کاهش مصرف کود شیمیایی در نتیجه کاهش بیابانی شدن اراضی ، اصلاح خاک، و بهبود وضعیت تغذیه ای گیاهان این آزمایش در سال ۱۳۹۲ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرودبه صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. فاکتورهای این آزمایش ، بیوچار در سه سطح (صفر،۲۰ و ۴۰ تن در هکتار) و کودهای بیولوژیک در چهار سطح (شاهد، باکتریهای حل کننده فسفات، مزوریزوبیوم، PGPR )بود. در نتیجه کاربرد کودبیولوژیک تاثیر معنی داری بر همزیستی قارچ مایکوریزا نداشته در حالیکه کاربرد بیوچار موجب افزایش ۰۹/۱ کلونیزا سیون ریشه نسبت به تیمار شاهد گردید.