سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود حسینی فرزاد – دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم ، بخش فیزیک ، شیراز ،
افشین منتخب – دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم ، بخش فیزیک ، شیراز ،
علی رضا هاشمی – دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم ، بخش فیزیک ، شیراز ،

چکیده:

دراین مقاله با استفاده ازروش FDTD به بررسی اثرات کاتورگی دربلورهای فوتونی دوبعدی می پردازیم اثرکاتورگی درساختار منظم بلور فوتونی برروی خاصیت موجبری بلورفوتونی وانتشار یک پالس درمرکز بلور مورد بررسی قرارمی گیرند نمودارهای تغییرات انرژی خروجی ازموجبرو کل انرؤی خروجی پالسازوجوه بلورفوتونی برحسب ضریب کاتورگی رسم می شوند وهمچنین تاثیر کاتورگی برروی دینامیک انتشارپالس دربلور فوتونی به صورت شبیه سازی شده نمایش داده می شود درانتها نتایج حاصل که حاوی نکاتی کاربردی درزمینه ساخت این بلورهاست مورد بحث قرارمی گیرد .