سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عرب زاده – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
یعقوب قلی پور – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی
هادی زمانی فکری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

دراین مقاله اثرات درجه دوم تابیدگی هسته برشی باز با مشارکت دال وتیر و ستونها بر رفتار ساختمانهای بلند بتنی بررسی شده است. به این منظور ۹ ساختمان ۲۰ طبقه با پلانهایی به شکل مربع و سه هسته متفاوت به شکلهای c2 وC و I مدل شده است. هر مدل با ریز کردن شبکه بندی کفها، هسته ها و جابجایی هسته های برشی تحلیل طیفی شده است. ازجمع آوری نتایج هر تحلیل طیفی برای پاسخ مورد نظر در هر مدل نمودار رسم شده. ماکزیمم هر نمودار را به عنوان پاسخ همگرا شده آن مدل در نظر گرفته، سپس در جداولی این پاسخ های همگرا شده را در مقابل مدل هاینظیر مرتب نمود. و به بررسی جدول ها و مقایسه تغییرهای خاصل شده در پاسخ (تغییر مکانها وتنشهای اولیه) نتیجه گیری ارائهشده است. دیده می شود که تغییر مکان، افزایشی در حدود ۵۰% را برای تحلیل طیفی نشان میدهد همچنین تنش برای تحلیل طیفی برای نمونه های در نظر گرفته شده تا حدود ۳ برابر افزایش می یابد.