سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین الیاسی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران آمل
امیر حسین شیرانی راد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
مرتضی نصیری – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور مازندران آمل
حمید مدنی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررس ی روش های بدون خاک ورزی و خاک ورزی حداقل در اراضی شالیزار و همچنین تاریخ مناسب کاشت برای ارقام قابل کشت کلزا آزمایشی در سال زارعی ۸۴-۱۳۸۳ در معاونت مؤسسه تحقیقات برنج کشور آمل انجام گرفت.این تحقیق به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید که فاکتور سیستم خاک ورزی در سه سطح (خاک ورزی معمول یا شخم + دیسک، خاک ورزی حداقل یا دو دیسک عمود برهم و بدون خاک ورزی یا بدون شخم به عنوان عامل اصلی و فاکتور تاریخ کاشت در سه سطح (۱۹ مهر،۲۹ مهر و ۹ آبان) و رقم در دو سطح (هایولا ۴۰۱ و ساری گل ) به عنوان عامل فرعی انتخاب شدند.با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده گردید که بین دو روش بدون شخم (کشت داخل بقایای گیاهی) و دو دیسک عمود برهم اختلاف معنی داری وجود ندارد.ولی بین دو سیستم شخم + دیسک و روش بدون خاک ورزی تفاوتهای معنی داری مشاهده شد.بطوری که سیستم شخم کامل موجب افزایش تعداد خورجین در بوته،تعداد دانه در خورجین ،وزن هزار دانه ،درصد روغن و عملکرد روغن شد.با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین عملکرد دانه در سیستم شخم کامل و تاریخ کاشت اول ( ۱۹ مهر ماه ) بدست آمد که اختلاف زیادی با سیستم دوبار دیسک عمود برهم نداشت با توجه به افزایش هزینه در شخم کامل و از دست رفتن زمان ،بارندگی های زیاد و ابری بودن هوا در طی انجام شخم ، سیستم خاک ورزی دوبار دیسک عمودبرهم و تاریخ کاشت ۱۹ مهر ماه توصیه می شود.