سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعلی اکبری – استادیار دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
سمانه متقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
امید لطفی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ و تر اکم کاشت بر شاخص های رشد گیاهی در مراحل زا یشی و رویشی و در نهایت تعیین بهترین تاریخ و تراکم کاشت و دستیابی به بالاترین عملکرد ذرت، آزمایشی در غالب طرح بلوک های کاملا تصادفی و به صورت یک بار خرد شده در ۴ تکرار، در مزرعه ی دانشگاه تهران انجام شد . کرت های اصلی شامل سه سطح تاریخ کاشت ۱۴ و ۲۴ خرداد و ۴ تیر و فا کتور فرعی شامل پنج سطح تراکم کاشت ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ هزار بوته در هکتار می باشد . شاخص سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی در ۵ مرحله . اندازه گیری و.ارتفاع گیاه ، وزن هزار دانه ، تعداد دانه در ردیف ، تعداد ردیف در بلال، طول و درصد کچلی بلال ، نسبت وزن چوب به ک ل بلال و در نهایت شاخص برداشت و عملکرد نهایی اندازه گیری شد . اثر تاریخ و تراکم کاشت بر صفات ارتفاع بوته ، شاخص سطح برگ ، وزن خش ک اندام هوای ، مدت زمان لازم برای ورود به هر یک از مراحل فنولوژی، عملکرد دانه ای و شاخص برداشت معنی دار شد. تاخیر در کاشت باعث کاهش ارتفاع بوته ، وزن خشک اندام هوای ، مدت زمان لازم برای ورود به هر یک از مراحل فنولو ژی و در صد کچلی و افزایش شاخص برداشت و عملکرد دانه ای گردید . افزایش تر اکم نیز باعث افزایش ارتفاع بوته ، وزن خشک اندام هوایی ، مدت زمان لازم برای ورود به هر یک از مراحل فنولو ژی و درصد کچلی و کاهش شاخص برداشت و عملکرد دانه ای شد.