سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبداله شریعتی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
ابراهیم روحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
محمد کوهسار بستانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

چکیده:

تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت مستلزم چندین سال تکرار آزمایش است. به منظور بررسی اثر تایخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم کلزا شامل Fornax ،Colvert ،SLM046 و Okapi در چهار تاریخ کاشت ١٥ شهریور ، ٢٥ شهریور ، ٤ مهر ، ١٤ مهر یک طرح اسپلیت پلات (تاریخ کشت در کرتهای اصلی و رقم در کرتهای فرعی ) با چهار تکرار در ایستگاه گریزه ‐ سنندج مورد بررسی قرار گرفت . فاصله ردیفهای کاشت در هر کرت ٣٠ سانتی متر و تعداد ردیف کاشت ٦ و بطول ٥ متر بود. در طول اجرای آزمایش صفات مهم زراعی از قبیلتعداد روز دوره گلدهی ، ارتفاع بوته ، تعداد کپسول در ساقه اصلی ، تعداد دانه در کپسول و… گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر تاریخ کاشت, اثر ارقام و اثر متقابل بین تاریخ کاشت و ارقام در سطح احتمال ١ درصد معنی دار است . مقایسه میانگین ها عملکرد در تجزیه مرکب دو ساله داده های آزمایش نشان داد که رقم Okapi در تاریخ کشت ٢٥ شهریور با متوسط عملکرد ٤٥٤١ کیلوگرم در هکتار در سطح ١% نسبت به تر کیب های دیگر برتر بوده و در کلاس A قرار می گیرد و کمترین عملکرد مربوط رقم Colvert در تاریخ کشت ۸۰/۷/۱۴ با متوسط عملکرد ٢٤٤٠ کیلوگرم در هکتار می باشد.