سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حشمت امیدی – دانشجوی دکترا گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور انتخاب بهترین تاریخ برداشت برای جلوگیری از ریزش دانه در مز رعه با شرایط آب و هوایی مناطق سرد و تعیین میزان عملکرد در ۴ زمان برداشت از تغییر رنگ ساقه اصلی با فاصله زمانی ۱۰ روز بصورت طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار کشت و بررسی گردید. تیمارهای آزمایش شامل ۴ رقم در ۳ تاریخ کاشت بود. و تاریخ های کاشت به ترتیب شامل اول، دوم و سوم (۶/۲۰ و ۶/۳۰ و ۱۰/۷) بود و تاریخ های برداشت شامل الف-‐تغییر رنگ ساقه اصلی ب- ۱۰ روز بعد از تغییر رنگ ساقه اصلی پ- ۲۰ روز بعد از تغییر رنگ ساقه اصلی ت – ۳۰ روز بعد از تغییر رنگ ساقه اصلی بودند .نتایح حاصل از آزمایش نشان داد که بین ارقام و تاریخ های مختلف کاشت از نظر صفات عملکرد دانه در هکتار، وزن خشک روزت، تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی ،تعداد کپسول در ساقه اصلی ، تعداد دانه در کپسول ،تاریخ رسیدن ،ارتفاع بوته ،وزن هزاردانه ،درصد روغن ،عملکرد دانه در کرت،تعداد روز تا شروع گلدهی و تعداد روز تا خاتمه گلدهی و میزان ریزش دانه در مزرعه تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد (p<%1) وجود داشت.در این آزمایش اکثر صفات در تاریخ های کاشت اول،دوم و سوم (۶/۲۰ و ۶/۳۰ و ۷/۱۰) تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۵ (p <%5) درصد نشان ندادند ولی بهر حال بالاترین عملکرد دانه از رقم طلایه (Cobra) به میزان ۴۰۷۵ کیلوکرم در هکتار و در تاریخ برداشت ۶/۳۰ بدست آمد و ارقام Okapi و Orient،Colvert به ترتیب با ۳۹۵۸ و ۳۳۷۵ و ۳۰۹۲ کیلوکرم در هکتار در رتبه بعدی قرار گرفتند و رقم Okapi با ۳ کیلوکرم در هکتار در تاریخ برداشت ۷/۵ دارای کمترین میزان عملکرد دانه بود (p<%1) طول دوره گلدهی ارقام Cobra و Orient به ترتیب در تاریخ برداشت ۶/۲۰ بیشترین و رقم Colvert در تاریخ برداشت ۷/۳۰ کمترین(۱۶) روز تعیین گردید و بین ارقام تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد (p<%1) وجود داشت. وزن هزاردانه ارقام Cobra, Colvert نسبت به سایر ارقام در تاریخ های کاشت ۶/۲۰ و ۶/۳۰ بیشتر و بین کلیه ارقام در سطح احتمال ۱ درصد اختلاف معنی دار وجود داشت میزان ریزش دانه ارقام در مزرعه در سطح احتمال ۱ (p<%1) درصد معنی دار بود و رقم Colvert دارای کمترین میزان ریزش و رقم okapi دارای بیشترین میزان ریزش بود. میزان ریزش دانه در مزرعه در سطح احتمال ۱ درصد برای تاریخ های مختلف برداشت متفاوت بود معنی دار بود و تاریخ برداشت سوم و چهارم دارای بیشترین میزان ریزش دانه بودند.