سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی سیدمومن – دانش آموخته کارشناسی ارشد
علی نیکخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مجتبی زاهدی فر – اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

جهت دستیابی به اثرات تانن بقایای خشک پسته و نقش آن بر تجزیه پذیری مواد مغذی جیره های غذایی و نیز تولید کرک چهار جیره حاوی سطوح ۰ ، ۱۰ ، ۲۰ و ۳۰ درصد بقایای پسته تدوین گردید . این آزمایش با ۳۲ راس بز نر رائینی ۱۸ ماهه با میانگین وزن و انحراف معیار ۲/۱۵ ± ۲۴/۹۲ کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی و به مدت ۱۷۴ روز اجراء شد . تجزیه پذیری جیره های غذایی به روش کیسه های نایلونی بر روی حیوان زنده انجام شد . از روش مدل خطی عمومی برنامه ساس و نرم افزار اس پی اس اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید .این تحقیق نشان داد مقادیر تانن بالاتر از ۱% و کمتر از ۴% می تواند موجب بهبودی تولید الیاف و پوشش دامها در بزهای کرکی رائینی و کاهش تجزیه پذیری مواد مغذی جیره ها ی مصرفی گردد . براین اساس جیره شاهد دارای بالاترین میزان تجزیه پروتئین خام، ماده آلی و ماده خشک بود و کمترین آن به جیره حاوی ۳۰ درصد بقایای پسته با ۳/۰۴ درصد تانن در ماده خشک تعلق داشت .(P< 0/05) . اگرچه از نظر سایر مواد مغذی این اختلاف معنی دار نشد .(P< 0/05) همچنین نتایج پژوهش نشان داد بیشترین مقدار بیده تولیدی و کرک تمیز به ترتیب به میزان ۵۴۹ و ۳۵۶ گرم متعلق به جیره حاوی ۱۰ درصد بقایای پسته با ۱/۰۱ درصد تانن در ماده خشک بود و کمترین آن به ترتیب ۴۸۱ و ۲۸۳ گرم برای جیره شاهد بدست آمد و اختلاف آنها معن یدار نشد .(P< 0/05).