سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حجت شفیعی دیزج – کارشناسی ارشد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
پیمان نصیر آذر – کارشناسی ارشد، مدرس دانشگاه پیام نور واحد بیله سوار مغان

چکیده:
مقاله حاضر درباره آثار و پیامدهای تحصیل زنان در تربیت فرزندان و روابط خانوادگی است که تاکید عمده بر تاثیر تحصیلات عالی در زنان بر سن ازدواج، میزان باروری، کنترل خشونت خانگی، احساس خوداثربخشی، مشارکت در تصمیم گیری امور خانه و خانواده، مشارکت اجتماعی بوده و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در مطالعه حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و از تکنیک پرسش نامه محقق ساخته بهره گرفته شده است. روایی ابزار پژوهش به صورت محتوایی و پایانی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به تایید رسیده و مقدار آلفای متغیرهای اصلی به کار رفته در آن بالای ۷۰% است. جامعه تحت مطالعه تحقیق، زنان ۱۸ تا ۶۰ سال ازدواج کرده شهر پارس آباد را شامل می شود. که براساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ حدود ۶۰۸۸۹ نفر است. نمونه آماری با احتساب دقت احتمالی ۵ درصد حدود ۳۸۴ نفر محاسبه شده است که با استفاده از روش طبقه بندی تصادفی انتخاب شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که : با برخورداری زنان از تحصیلات عالی، سن ازدواج در آنان افزایش پیدا کرده و در مقابل میزان باروری آنان کاهش پیدا می کند. همچنین با افزایش سطح تحصیلات زنان الگوی فرزند پروری به سمت فرزندپروری مقتدرانه گرایش پیدا می کند. همچنین میزان کنترل آنان بر خشونت خانگی با افزایش سطح تحصیلات بیشتر می شود، میزان مشارکت آنان در فرآیندهای اجتماعی ارتقا پیدا می کند و همچنین میزان مشارکت در فرآیند تصمیم گیری های مربوط به امور خانه و خانواده با افزایش تحصیلات بیشتر می شود.