سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
فاطمه قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
حسن رمضان پور – دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
صفورا اسدی – استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:
تغییر کاربری جنگل به زمینهای زراعی اثرات زیانباری برخصوصیات خاک داشته و به عنوان عامل تخریب خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک به شمارمیرود بنابراین باتوجه به گستردگی تغییر کاربری درایران دراین پژوهش به مطالعه اثرات تغییر کاربری برخصوصیات فیزیکی خاک درحوضه توتکابن پرداخته شد مقایسه تغییرات خصوصیات بین دوکاربری براساس حفریک زوج پدون درمحدوده جنگل و زراعی انجامشد پس ازمطالعات صحرایی ویژگیهای فیزیکی نمونه ها تعیین شد این مطالعه نشان داد عملیات زراعی طولانی مدت روی اراضی منطقه که پیش ازاین تحت پوشش طبیعی جنگل قرارداشته بافت خاک را ازکلاس لوم ـ رسی ـ سیلتی به بافت سبک لوم ـ سیلتی تبدیل کرده که بسیارمستعدفرسایش است میانگین وزنی قطرخاکدانه ها از۱٫۵۲۳میلیمتر درلایه سطحی جنگل به ۰٫۹۰۰ میلیمتر درناحیه زراعی مجاور کاهش پیدا کرده است